Bericht

Aan alle West-Vlaamse VZF-clubs die zwemwedstrijden organiseren

in onze provincie:

Beste,

Hieronder wensen wij een en ander te verduidelijken in verband met het door de organiserende clubs op te maken voorprogramma.

  1. Het invullen van de namen van de starter en de jurysecretaris op het voorprogramma:

Zoals u bekend moeten op het voorprogramma, dat ter goedkeuring naar de provinciale afgevaardigde bij het VSB of zijn gevolmachtigde wordt opgestuurd, de namen van de door de VZF erkende starter (SP of SF) en jurysecretaris (JP of JF) door de organiserende club worden ingevuld.  Eventueel mag voor deze functies beroep worden gedaan op hiervoor bevoegde officials van een andere club/provincie.

Voor wat de starter betreft mag er standaardmatig maar één naam per voorprogramma ingevuld worden. Voor wedstrijden die een volledige dag (voor- en namiddag) in beslag nemen mogen er twee starters ingeschakeld worden. Dan fungeert de ene starter in de voormiddag (één naam op het voorprogramma van de voormiddag) en de andere in de namiddag (één naam op het voorprogramma van de namiddag). Wanneer het om zeer drukbezette zwemmeetings gaat met een zeer groot aantal reeksen per dagdeel kan hierop, na voorafgaande afspraak met de provinciale afgevaardigde bij het VSB of zijn gevolmachtigde, een gefundeerde uitzondering gemaakt worden waarbij dan zowel in de voor- als in de namiddag twee starters telkens afwisselend de start geven (bv. de ene voor de heren en de andere voor de dames).

Voor wat de jurysecretaris betreft geldt in principe dezelfde regeling als voor de starter, t.t.z. één persoon per voorprogramma. Wanneer het echter om langdurige zwemmeetings met een zeer groot aantal reeksen gaat en daarbij veel tussen- en eindtijden moeten verwerkt worden is het toegestaan om twee door de VZF erkende jurysecretarissen aan te stellen. Dit teneinde een vlotte verwerking van de resultaten en een snelle affichering van de uitslag in het zwembad mogelijk te maken.

Het ligt voor de hand dat, net zoals dit voor de andere officials het geval is, enkel de namen van de personen die effectief als starter of jurysecretaris hebben gefungeerd in Meet Manager mogen worden opgenomen.

  1. Wijzigingen aan het voorprogramma vóór datum van de wedstrijd:

In de ‘FINA/VZF Sportreglementen Zwemmen 2015 – 2017’ staat onder ‘9.2 Voorprogramma’ van ‘Deel II. ADMINISTRATIEVE HANDLEIDING bij zwemwedstrijden binnen de Vlaamse Zwemfederatie’ vermeld:

Elke wijziging aan het voorprogramma vóór datum van de wedstrijd moet terug aan de goedkeuring van de provinciale afgevaardigde bij het VSB of gevolmachtigde onderworpen worden. Zou het oorspronkelijk voorprogramma reeds naar de uitgenodigde clubs verzonden zijn, dan dient de goedgekeurde wijziging onmiddellijk aan al deze clubs en aan de dienstdoende kamprechter als bewijs hiervan te worden meegedeeld. Zij hebben bij wijziging van het programma het recht om reeds gedane inschrijvingen voor die wedstrijden te wijzigen/schrappen binnen de door de organisatie vermelde/toegestane periode.

De term ‘elke wijziging’ dient begrepen te worden als een voor de inschrijvende clubs relevante wijziging zoals daar zijn: een andere volgorde van de wedstrijden; bijkomende afstand/stijl-combinaties; andere datum, plaats of aanvangsuur;  andere bestemmeling voor de inschrijvingen; wijziging aan het wedstrijdreglement; …. Wanneer het echter enkel gaat om een wijziging van de naam van de starter, jurysecretaris of medische dienst dient hiervoor geen nieuw voorprogramma opgesteld en terug ter goedkeuring voorgelegd te worden. Het is dan echter wel nodig om de kamprechter van dienst hierover vóór datum van de wedstrijd te informeren (met cc.

naar de provinciale gemandateerde van het VSB-Zwemmen).

Met vriendelijke groeten.

Ronny Buggenhout

Provinciale afgevaardigde bij het VSB-Zwemmen

Freddy De Bruyne

Gemandateerde van het VSB-Zwemmen voor West-Vlaanderen