Start

2018-12-01_OPLEIDING_TAK-2019.pdf

Algemeen

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

 

Zwemfederatie Afd.: West-Vlaanderen - p/a Motestraat 37 te 8940 Wervik - v.z.w., is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.zwemfedwvl.be/
p/a Motestraat 37 te 8940 Wervik
Zwemfederatie Afd.: West-Vlaanderen

De secretaris, Tony Halsberghe, is de Functionaris Gegevensbescherming van de Zwemfederatie Afd.: West-Vlaanderen v.z.w.

Hij is te bereiken via e-mail: secretaris@zwemfedwvl.be


Persoonsgegevens die wij verwerken

Zwemfederatie Afd.: West-Vlaanderen v.z.w. verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Zwemfederatie Afd.: West-Vlaanderen v.z.w. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- gezondheid (verplicht doktersattest voor competitiezwemmers)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Zwemfederatie Afd.: West-Vlaanderen v.z.w. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Het bijhouden van de prestaties van onze zwemmers, persoonlijke besttijden, provinciale records
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Zwemfederatie Afd.: West-Vlaanderen v.z.w. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Zwemfederatie Afd.: West-Vlaanderen v.z.w. neemt, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zwemfederatie Afd.: West-Vlaanderen v.z.w.) tussen zit. Zwemfederatie Afd.: West-Vlaanderen v.z.w. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

- joomla: voor het beheren van de website en versturen van de nieuwsbrief
- teammanger: voor het bijhouden van de gezwommen tijden van onze leden en om het mogelijk te maken om onze competitiezwemmers in te schrijven voor deelname aan wedstrijden.
- meetmanger: voor het verwerken van wedstrijden.
- assist: voor het verwerken van jou lidmaatschap bij de VZF en de daaraan verbonden verzekering.
- swimrankings: hier worden de officiële wedstrijdtijden van alle zwemmers bijgehouden
- google+: voor het opslaan en weergeven van de foto's van onze, evenementen, wedstrijden, podia, enz...

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zwemfederatie Afd.: West-Vlaanderen v.z.w. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

de duur van je lidmaatschap bij Zwemfederatie Afd.: West-Vlaanderen v.z.w..

Delen van persoonsgegevens met derden

Zwemfederatie Afd.: West-Vlaanderen v.z.w. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zwemfederatie Afd.: West-Vlaanderen v.z.w. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zwemfederatie Afd.: West-Vlaanderen v.z.w. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zwemfederatie Afd.: West-Vlaanderen v.z.w. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: secretaris@zwemfedwvl.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Zwemfederatie Afd.: West-Vlaanderen v.z.w. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zwemfederatie Afd.: West-Vlaanderen v.z.w. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via: secretaris@zwemfedwvl.be.

 

Anti Spam Beleid

zwemfedwvl.be verstuurt gratis informatie over haar werking en over de prestaties van haar leden.

zwemfedwvl.be heeft de regelgeving rondom elektronische mailings en de Privacywetgeving hoog in het vaandel. Zo proberen wij te allen tijde Spam te voorkomen.

Wat is spam?

Onder spam wordt verstaan: Een grote hoeveelheid email verstuurd aan geadresseerden die hier niet expliciet om hebben gevraagd. Alle emails in deze hoeveelheid komen qua inhoud in grote lijnen met elkaar overeen en bevatten vaak reclame voor producten, politieke denkwijze en/of propaganda. Ook het veelvuldig de zelfde email versturen naar een geadresseerde die hier niet expliciet om gevraagd heeft valt onder spammen. (Dit geldt voor zowel consumenten als bedrijven).
Muziektools.nl zal de gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen.
Elke inschrijver kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden door op de uitschrijflink te klikken die onderaan in de ontvangen e-mails te vinden is.

Elke inschrijver dient zich “double opt-in” te bevestigen

Wanneer iemand zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, dient deze zich nog te activeren door het klikken op een activeringslink die automatisch wordt verstuurd na aanmelding. Op deze manier wordt voorkomen dat iemand ongewenst op de mailinglijst komt te staan.

 

Vind hier informatie over alle disciplines van het zwemmen!

Over Zwemfedwvl

Beste zwemliefhebber, 

De voorzitter en de bestuursleden van het provinciaal bestuur VZF West-Vlaanderen heten u van harte welkom op hun website. We hopen dat u via dit forum snel een correct antwoord vindt op al uw vragen betreffende het zwemgebeuren binnen onze provincie. 

Mocht u alsnog bemerkingen hebben die kunnen bijdragen tot de verbetering van onze website, aarzel dan niet contact op te nemen met één van de bestuursleden. 

U vindt hun gegevens terug op de tab "BESTUUR". 

Alvast veel surfplezier !!